कुनै समाचार भेटिएन

कुनै समाचार भेटिएन तर तपाइ तल दिएकाे तरिकाबाट उक्त समाचार खाृज्न सक्नुहुनेछ।

पहिला Search button मा किल्क गर्नुहाेस् अनि तपाइले खाेज्न चाहेकाे समाचारकाे शिर्शक  टाइप गर्नुहाेस्